Blogger Jateng

Lafaz Ardh disebut sebanyak 130 kali di dalam Al Qur'an

Lafaz Ardh disebut sebanyak 130 kali di dalam Al Qur'an

Ardh adalah lafaz mufrad dan mu'annats, maknya adalah aradhun, urudh, dan aradhi, maknanya ialah bola bumi yang bergerak yang manusia berada di atasnya yaitu salah satu planet yang ada dan urutannya ketiga pada porosnya yang mengelilingi matahari dan planet yang didiami manusia.

Ia juga lawan lautan yaitu tanah atau daratan. Apabila dikatakan ibn al-ardh artinya anak yang tidak diketahui bapak dan ibunya. Apabila disandarkan kepada sesuatu atau sandal artinya di bawahnya.

Lafaz ardh disebut sebanyak 130 kali di dalam Al Qur'an, yaitu dalam surah:

Al-Baqarah [2:11], [2:22], [2:27], [2:29], [2:30], [2:33], [2:36], [2:60], [2:61], [2:71], [2:107], [2:116], [2:117], [2:164], [2:164], [2:164], [2:168], [2:205], [2:251], [2:255], [2:255], [2:267], [2:273], [2:284];

- Ali Imran [3:5], [3:29], [3:83], [3:91], [3:109], [3:129], [3:133], [3:137], [3:156], [3:180], [3:189], [3:190], [3:191];

- An Nisa' [4:42], [4:97], [4:97], [4:100], [4:101], [4:126], [4:131], [4:131], [4:132], [4:170], [4:171];

- Al­ Ma'idah [5:17], [5:18], [5:21], [5:26], [5:31], [5:32], [5:32], [5:33], [5:33], [5:36], [5:40], [5:64], [5:97], [5:106], [5:120];

- Al An'am [6:1], [6:3], [6:6], [6:11], [6:12], [6:14], [6:35], [6:38], [6:59], [6:71], [6:75], [6:101], [6:116], [6:165], [6:73], [6:79];

- Al A'raf [7:10], [7:24], [7:54], [7:56], [7:73], [7:74], [7:74], [7:85], [7:96], [7:100], [7:110], [7:127], [7:128], [7:129], [7:137], [7:146], [7:158], [7:164], [7:176], [7:185], [7:187];

- Al Anfal [8:26], [8:63], [8:67], [8:73];

- At Taubah [9:2], [9:25], [9:36], [9:38], [9:74], [9:116], [9:188];

- Yunus [10:3], [10:6], [10:14], [10:18], [10:23], [10:24] dua kali ,[10:31], [10:54], [10:55], [10:61], [10:66], [10:78], [10:83], [10:99], [10:101];

- Hud [11:6], [11:7], [11:20], [11:44], [11:61], [11:64], [11:85], [11:107], [11:108], [11:116], [11:123];

- Yusuf [12:9], [12:21], [12:55], [12:56], [12:73], [12:80], [12:101], [12:105], [12:109];

- Ar Ra'd [13:3], [13:4], [13:15], [13:16], [13:17], [13:18], [13:25], [13:31], [13:33], [13:41];

- Ibrahim [14:2], [14:8], [14:10], [14:13], [14:14], [14:19], [14:26], [14:32], [14:38], [14:48], [14:48];

- Al Hijr [15:19], [15:39], [15:85];

- An Nahl [16:3], [16:13], [16:15], [16:36], [16:45], [16:49], [16:52], [16:65], [16:73], [16:77];

- Al Isra' [17:4], [17:37], [17:37], [17:44], [17:55], [17:76], [17:90], [17:95], [17:99], [17:102], [17:103], [17:104];

- Al Kahfi [18:7], [18:14], [18:26], [18:45], [18:47], [18:51], [18:84], [18:94];

- Maryam [19:40], [19:65], [19:90], [19:93];

- Tha Ha [20:4], [20:6], [20:53], [20:57], [20:63];

- Al Anbiya' [21:4], [21:16], [21:19], [21:21], [21:30], [21:31], [21:44], [21:56], [21:71], [21:81], [21:105]; 

- Al Hajj [22:5], [22:18], [22:41], [22:46], [22:63], [22:64], [22:65], [22:65], [22:70];

- Al Mu'minun [23:18], [23:71], [23:79], [23:84], [23:112];

- An Nur [24:35], [24:41], [24:42], [24:55], [24:57], [24:64];

- Al Furqan [25:2], [25:6], [25:59], [25:63];

- Asy Syu'ara' [26:7], [26:24], [26:35], [26:152], [26:183];

- An Naml [27:25], [27:48], [27:60], [27:61], [27:62], [27:64], [27:65], [27:69], [27:75], [27:82], [27:87];

- Al Qashash [28:4], [28:5], [28:6], [28:19], [28:39], [28:57], [28:77], [28:81], [28:83];

- Al 'Ankabut [29:20], [29:22], [29:36], [29:39], [29:40], [29:44], [29:52], [29:56], [29:61], [29:63];

- Ar Rum [30:3], [30:8], [30:9], [30:18], [30:19], [30:22], [30:24], [30:25], [30:25], [30:26], [30:27], [30:42], [30:50];

- Luqman [31:10], [31:16], [31:18], [31:20], [31:25], [31:26], [31:27], [31:34];

- As Sajdah [32:4], [32:5], [32:10], [32:27];

- Al Ahzab [33:27], [33:27], [33:72];

- Saba [34:1], [34:2], [34:3], [34:9], [34:9], [34:14], [34:22], [34:24];

- Fathir [35:1], [35:3], [35:9], [35:38], [35:39], [35:40], [35:43], [35:44], [35:44];

- Ya Sin [36:33], [36:36], [36:81];

- Ash Shaffat [37:5];

- Shad [38:10], [38:26], [38:27], [38:28], [38:66];

- Az Zumar [39:5], [39:10], [39:21], [39:38], [39:44], [39:46], [39:47], [39:63], [39:67], [39:69], [39:74];

- Ghafir [40:21], [40:21], [40:26], [40:29], [40:57], [40:64], [40:68], [40:75], [40:82], [40:82];

- Fussilat (41), ayat 9, 11, 15, 39;

- Asy Syura (42), ayat 4, 5, 11, 12, 27, 29, 31, 42, 49, 53;

- Az Zukhruf (43), ayat 9, 10, 60, 82, 84, 85;

- Ad Dukhan (44), ayat 7, 29, 38;
- Al Jatsiyah (45), ayat 3, 5, 13, 22, 27, 36, 37;

- Al Ahqaf (46), ayat 3, 4, 20, 32, 33;
- Muhammad (47), ayat 4, 7, 14;
- Al Hujurat (49), ayat 16, 18;
- Qaf (50), ayat 4, 38, 44, 50;
- Adz Dzariyat (51), ayat 20, 23, 48;
- Ath Thur (52), ayat 36;
- An Najm (53), ayat 31, 32;
- Al Qamar (54), ayat 12;
- Ar Rahman (55), ayat 10, 29, 33;
- Al Waqi'ah (56), ayat 4;
- Al Hadid (57), ayat 1, 2, 4, 5, 10, 21, 22, 17;

- Al Mujadalah (58), ayat 7;
- Al Hasyr (59), ayat 1, 24;
- Ash Shaff (61), ayat 1;
- Al Jumu'ah (62), ayat 1, 10;
- Al Munafiqun (63), ayat 7;
- At Taghabun (64), ayat 1, 3, 4;
- Ath Thalaq (65), ayat 12;
- Al Mulk (67), ayat 15, 16, 24;
- Al Haqqah (69), ayat 14;
- Al Ma'arij (70), ayat 14;
- Nuh (71), ayat 9, 17, 26;
- Al Jinn (72), ayat 10, 12;
- Al Muzzammil (73), ayat 14, 20;
- Al Mursalat (77), ayat 25;
- An Naba' (78), ayat 6, 37;
- An Nazi'at (79), ayat 30;
-'Abasa (80), ayat 26;
- Al Insyiqaq (84), ayat 3;
- Al Buruuj (85), ayat 9;
- Ath Thariq (86) ayat 12;
- Al Ghasyiyah (88), ayat 20;
- Al Fajr (89), ayat 21;
- Asy Syams (91), ayat 6;
- Al Zalzalah (99), ayat 1, 2. 

Dalam Al Qur'an, lafaz ardh mempunyai enam makna. 

Pertama, bermakna bumi Palestina, Damsyik dan sebahagian Jordan, karena ia dikaitkan dengan al-muqaddasah (al-ardh al-muqaddasah). 

Makna ini diberikan oleh Ibnu Qutaibah. Az Zamakhsyari berkata, "Al-ardh al-muqaddasah ialah ardh bait al­ muqaddasah (bumi rumah yang suci), di mana ia adalah tempat para nabi dan orang Islam."

Diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas, "Ia adalah Tursina dan sekelilingnya." Qatadah berpendapat ia adalah Syam. Sedangkan riwayat Ibnu Zaid, As Suddi dan Ikrimah dari Ibnu Abbas menyatakan ia adalah Ariha. 

At Tabari berkata, "Ia adalah ardh al­ muqaddasah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa adalah bumi seperti bumi lain, tidak diketahui hakikat kebenarannya kecuali dengan khabar. Tidak ada khabar mengenainya yang benar-benar dapat di­ pastikan. Namun, ia tidak keluar dari bumi antara Sungai Al Furat (Euphart) dan Mesir sebagaimana yang disepakati oleh para ahli tafsir, sejarawan dan ulama."

Kedua, ia bermakna bumi yang manusia diami sekarang sebagaimana mayoritas maksud dari ayat-ayat di atas. 

Ketiga, ia bermakna selain bumi yang tidak pada sifatnya yang dikenal atau bumi di hari akhirat sebagaimana yang terdapat dalam surah Ibrahim [14:48].

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadits dari Ibnu Hazim yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, katanya Rasulullah berkata, "Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang amat putih bagaikan roti yang bulat dan pipih lagi putih, tidak terdapat di dalamnya penolong bagi seseorang." Dalam riwayat lain dijelaskan manusia berjalan di atas jambatan atau Ash Shiraath. 

Keempat, bermakna tempat, sebagai­ mana pada surah Yusuf [12:9]. Al Qurtubi menafsirkannya dengan tempat yang jauh dari ayahnya." Begitu juga dengan penafsiran At Tabari, yang dimaksudkan dengan bumi di sini ialah suatu tempat dari bumi.

Kelima, bermakna bumi Mesir, yaitu yang terdapat dalam surah Al A'raf [7:110], Tha Ha [20:57], [20:63], Asy Syu'ara', [26:35], Ibrahim [14:13]. Ini sebagaimana penafsiran yang dikemukakan oleh Asy Syaukani' dan As­ Sabuni.' 

Keenam, bermakna bumi Makkah yaitu yang terdapat dalam surah Al Qashash [28:57]. Ayat ini mengabarkan kepada manusia tentang alasan kafir Quraisy yang tidak mengikuti petunjuk. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Sekiranya kami menyertaimu menurut petunjuk yang engkau bawa itu, kami takut disakiti dan diperangi oleh mereka (kafir Quraisy) yang lain serta diusir dari negeri kami."

Sumber : Kamus Al Qur'an, PTS Islamika SDN. BHD.Hal:63-65

Wallahu'alam 

Post a Comment for "Lafaz Ardh disebut sebanyak 130 kali di dalam Al Qur'an"